Przesyłanie plików za pomocą Web Service


Zleco no mi ostatnio wykonanie Web Service’u, którego zadanie polegało na przesyłaniu niewielkich plików binarnych. Początkowo (w pośpiechu) payload wiadomości transmitowałem jako tablicę bajtów w klasie POJO reprezentującej obiekt odpowiedzi. Niestety, podczas testów przeprowadzanych na serwerze aplikacyjnym WLS, owy mechanizm doprowadził do całkowitego padu serwera podczas przetwarzania pliku o wielkości około 10 MB. 10 MB to dziesięć razy więcej niż maksymalna rzeczywista przesyłana wielkość paczki. Szybki wgląd w szkolenie odnośnie BEA Web Services zaowocował niemal natychmiastową odpowiedzią dotyczącą sposobu przesyłania plików w technologi Web Service. Wszelkie obiekty pokaźnych rozmiarów należy bowiem stream’ować jako załączniki komunikatu SOAP.

Implementacja

Podczas implementacji WS skorzystałem z adnotacji @HandlerChain wskazującej na deskryptor zawierający definicję łańcucha wywołań kolejnych “interceptorów” metody serwisowej (patrz poniższe listingi). Plik ten znajdować się powinien w tym samym katalogu co skompilowane klasy serwisu. Każde ogniwo łańcucha wywołań spowodować może zaprzestanie dalszego przetwarzania wiadomości. Dzięki temu adnotację @HandlerChain stosuje się często podczas realizacji niestandardowego procesu autentykacji, autoryzacji, czy też pomiaru wydajności. Zawartość pliku definiującego handler chain przedstawia następujący listing:

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<handler-chains xmlns="http://java.sun.com/xml/ns/javaee">
 <handler-chain name="SampleAttachmentHandler">
  <handler>
   <handler-class>edu.lantoniak.service.handler.AttachmentHandler</handler-class>
  </handler>
 </handler-chain>
</handler-chains>

Kod handler’a dodającego załącznik gdy ustawiono określoną zmienną kontekstową:

import javax.activation.DataHandler;
import javax.activation.FileDataSource;
import javax.xml.namespace.QName;
import javax.xml.soap.AttachmentPart;
import javax.xml.soap.SOAPMessage;
import javax.xml.ws.handler.MessageContext;
import javax.xml.ws.handler.soap.SOAPHandler;
import javax.xml.ws.handler.soap.SOAPMessageContext;
import java.io.File;
import java.util.Collections;
import java.util.Set;

public class AttachmentHandler implements SOAPHandler<SOAPMessageContext> {
  private static final Logger log = Logger.getLogger(AttachmentHandler.class);

  public Set<QName> getHeaders() {
   return Collections.emptySet();
  }

  public boolean handleMessage(SOAPMessageContext context) {
   if (shouldAddAttachment(context)) {
     SOAPMessage soapMessage = context.getMessage();
     String path = (String) context.get(SampleServiceImpl.MY_KEY);
     FileDataSource fileDataSource = new FileDataSource(path);
     DataHandler dataHandler = new DataHandler(fileDataSource);
     AttachmentPart attachmentPart = soapMessage.createAttachmentPart(dataHandler);
     attachmentPart.setContentId(fileDataSource.getFile().getName());
     soapMessage.addAttachmentPart(attachmentPart);

     context.put(SampleServiceImpl.MY_KEY, null); // Cleanup
   }
   return true;
  }

  public boolean handleFault(SOAPMessageContext context) {
   return true;
  }

  public void close(MessageContext context) {
  }

  /*
  * Add attachment only if SampleServiceImpl.MY_KEY is set.
  */
  private boolean shouldAddAttachment(MessageContext context) {
   String patchKey = (String) context.get(SampleServiceImpl.MY_KEY);
   return patchKey != null;
  }
}

W przypadku zwrócenie false przez metodę handleMessage, któregoś z ogniw łańcucha, dalsze przetwarzanie pozostaje przerwane (czytaj dokumentację JAX-WS). Sama klasa serwisu powinna wyglądać następująco:

@Stateless
@WebService(serviceName="SampleService",
      targetNamespace="http://edu.lantoniak",
      wsdlLocation = "META-INF/wsdl/SampleService.wsdl",
      portName="SampleServicePort",
      endpointInterface="edu.lantoniak.service.SampleService")
@HandlerChain(file="handler-chain.xml")
public class SampleServiceImpl implements SampleService {
  public static final String MY_KEY = "edu.lantoniak.service.MY_KEY";

  @Resource
  WebServiceContext webServiceContext;

  @TransactionAttribute(TransactionAttributeType.NOT_SUPPORTED)
  public GetFileRequestElement getSampleFile(GetFileResponseElement request) {
   ...
   webServiceContext.getMessageContext().put(MY_KEY, request.getAbsoluteFilePath());
   ...
   return response;
  }
}

Zwracam uwagę na współdzielenie kontekstu wiadomości MessageContext. Plik reprezentowany przez ścieżkę request.getAbsoluteFilePath() dodawany jest jako zacznik podczas generacji komunikatu odpowiedzi SOAP (po ukończeniu przetwarzania instrukcji zawartych w metodzie getSampleFile). Handler wykonuje się zawsze przed i po wywołaniu docelowej procedury (patrz poniższy diagram, źródło: http://www.javaworld.com/javaworld/jw-02-2007/jw-02-handler.html). Etap przetwarzania komunikatu poznać można za pomocą np. atrybutu MessageContext.MESSAGE_OUTBOUND_PROPERTY znajdującego się w obiekcie typu MessageContext.

Źródło: http://www.javaworld.com/javaworld/jw-02-2007/jw-02-handler.html

Piszę tutaj zapewne o rzeczach dla większości znanych. Teraz przejdę jednak do sedna. W adnotacji @WebService wskazałem na własnoręcznie stworzony plik WSDL. Według specyfikacji Attachments Profile Version 1.0 (http://www.ws-i.org/profiles/attachmentsprofile-1.0.html) chęć przesyłania załączników powinna zostać specjalnie oznaczona we wspomnianym deskryptorze. Relewantne fragmenty WSDL zamieszczam poniżej:

<xs:element name="AttachmentElement" type="xs:base64Binary"/>

<wsdl:message name="GetFileRequestMessage">
 <wsdl:part name="request" element="tns:GetFileRequestElement"/>
</wsdl:message>
<wsdl:message name="GetFileResponseMessage">
 <wsdl:part name="response" element="tns:GetFileResponseElement"/>
 <wsdl:part name="fileAttachment" element="tns:AttachmentElement"/>
</wsdl:message>

<wsdl:portType name="SampleServicePort">
 <wsdl:operation name="getSampleFile">
  <wsdl:input message="tns:GetFileRequestMessage"/>
  <wsdl:output message="tns:GetFileResponseMessage"/>
 </wsdl:operation>
</wsdl:portType>

<wsdl:binding name="SampleServiceBinding" type="tns:SampleServicePort">
 <soap:binding style="document" transport="http://schemas.xmlsoap.org/soap/http"/>
 <wsdl:operation name="getSampleFile">
  <soap:operation soapAction=""/>
  <wsdl:input>
   <soap:body use="literal"/>
  </wsdl:input>
  <wsdl:output>
   <mime:multipartRelated>
    <mime:part>
     <soap:body parts="response" use="literal"/>
    </mime:part>
    <mime:part>
     <mime:content part="fileAttachment" type="application/octet-stream"/>
    </mime:part>
   </mime:multipartRelated>
  </wsdl:output>
 </wsdl:operation>
</wsdl:binding>

Oczywiście w przypadku pominięcia wstawek określających załączniki (linie 8 i 26 – 33), pliki są w dalszym ciągu wysyłane oraz prawidłowo odbierane przez klienta! Specyfikacja jest jednak specyfikacją i nie powinna być lekceważona. Alternatywną metodę wysyłania i odbierania plików przez Web Service (bez użycia @HandlerChain) opisał Geemon Kadambalil: http://geemonkb.blogspot.com/2009/01/jax-wx-streaming-soap-attachments.html. Spoglądając z obecnej perspektywy na efekt mojej pracy, dochodzę do wnioski, iż rozwiązanie Geemon’a wydaje się bardziej eleganckie i w przyszłości będę je stosował. Własnoręczne pisanie WSDL spowodowane było koniecznością trzymania się wewnętrznych standardów nazewniczych. Może któryś z czytelników zna adnotację JAXB pozwalającą na zmianę atrybutu name tag’a wsdl:binding? Co prawda po zapoznaniu się z dokumentem JSR224 v2.2 mrel3, wątpie w istnienie owej funkcjonalności: The value of the name attribute of the wsdl:binding is not significant, by convention it contains the qualified name of the corresponding wsdl:portType suffixed with “Binding”.

Przydatne linki:

Advertisements

15 Responses to Przesyłanie plików za pomocą Web Service

 1. Mariusz says:

  Witam!

  Czy próbował Pan integrować przez WSDL WordPressa z Web Servicem Oracle’a (Siebel)?
  Powstał nawet plugin: http://wordpress.org/extend/plugins/wordpress-web-service/, ale zapewne trzeba byłoby go dostosować…

  Pozdrawiam,
  Mariusz

 2. andrzej says:

  Witam!
  Niestety strona http://geemonkb.blogspot.com/2009/01/jax-wx-streaming-soap-attachments.html. jest nie dostępna. Czy mógłby Pan nakreślenić rozwiązanie zastosowane na stronie “geemonkb.blogspot.com”

  • Oczywiście. Poniżej znajduje się kod strony serwerowej oraz klienta (wygenerowanego przy pomocy jaxws-maven-plugin). Kluczowe są adnotacje @StreamingAttachment i @MTOM, oraz MTOMFeature i HTTP_CLIENT_STREAMING_CHUNK_SIZE.

   import com.sun.xml.ws.developer.StreamingDataHandler;
   import com.sun.xml.ws.developer.StreamingAttachment;

   import javax.jws.WebService;
   import javax.jws.Oneway;
   import javax.ejb.Stateless;
   import javax.xml.ws.soap.MTOM;
   import javax.xml.ws.WebServiceException;
   import javax.xml.bind.annotation.XmlMimeType;
   import javax.activation.DataHandler;
   import javax.activation.FileDataSource;
   import java.io.File;
   import java.io.IOException;

   import org.apache.log4j.Logger;

   @WebService
   @Stateless
   @MTOM
   @StreamingAttachment(parseEagerly=true, memoryThreshold=1000000L)
   public class FileService {
   private static final Logger log = Logger.getLogger(FileService.class);

   @XmlMimeType("application/octet-stream")
   public DataHandler fileDownload(String path) {
   return new DataHandler(new FileDataSource(path));
   }

   @Oneway
   public void fileUpload(String path, @XmlMimeType("application/octet-stream") DataHandler data) {
   StreamingDataHandler dh = null;
   try {
   dh = (StreamingDataHandler) data;
   File file = new File(path);
   dh.moveTo(file);
   } catch (Exception e) {
   throw new WebServiceException(e);
   } finally {
   if (dh != null) {
   try {
   dh.close();
   } catch (IOException e) {
   log.error("Could not close data handler.", e);
   }
   }
   }
   }
   }


   import com.sun.xml.ws.developer.JAXWSProperties;
   import com.sun.xml.ws.developer.StreamingDataHandler;

   import javax.activation.DataHandler;
   import javax.activation.FileDataSource;
   import javax.xml.ws.BindingProvider;
   import javax.xml.ws.WebServiceFeature;
   import javax.xml.ws.WebServiceRef;
   import javax.xml.ws.soap.MTOMFeature;
   import java.io.File;
   import java.io.IOException;
   import java.util.Map;

   /**
   * Generacja kodu klienta WS za pomocą jaxws-maven-plugin.
   */
   public class Client {
   @WebServiceRef
   private static FileServiceService fileServiceService;

   public static void main(String[] args) throws IOException {
   fileServiceService = new FileServiceService();
   FileService fileService = fileServiceService.getFileServicePort(new WebServiceFeature[]{new MTOMFeature()});
   Map ctxt = ((BindingProvider) fileService).getRequestContext();
   ctxt.put(JAXWSProperties.HTTP_CLIENT_STREAMING_CHUNK_SIZE, 500);
   DataHandler dh = fileService.fileDownload("E:\\Tmp\\movie.avi");
   if (dh instanceof StreamingDataHandler) {
   StreamingDataHandler sdh = (StreamingDataHandler) dh;
   sdh.moveTo(new File("C:\\Tmp\\movie.avi"));
   }
   // fileService.fileUpload("E:\\Tmp\\movie.avi", new DataHandler(new FileDataSource("E:\\Movies\\Volvo Ocean Race\\Episode 10.wmv")));
   }
   }

   W razie problemów proszę o dalsze komentarze.

 3. zerdo says:

  Ja mam problem…
  Kiedy wygeneruję klienta to zamiast parametru typu DataHandler mam parametr byte[].

 4. zerdo says:

  Klienta generuję za pomocą soapUI z wsdl wygenerowanego podczas osadzania na jboss.
  Zapomniałęm doprecyzować – chodzi mi o metodę fileUpload.
  Co mogę z tym zrobić?

  • Typ byte[] powoduje niestety przesyłanie załącznika inline’owo w body koperty SOAP. Nie polecam takiego rozwiązania. Czy metoda usługi zainstalowana na serwerze przyjmuje parametr typu DataHandler i została oznaczona odpowiednimi adnotacjami? Skoro klient Web Service wygenerowany za pomocą soapUI nie wspiera stream’owania załączników, to skorzystałbym z jaxws-maven-plugin.

 5. zerdo says:

  Niestety nie mogę użyć jaxws-maven-plugin ponieważ wygenerowany klient wymaga bibliotek powodujących konflikty któych nie mogę obejść. Klienta generuję z axis1.1.

  Mój WS wygląda w ten sposób:
  @WebService
  @MTOM(enabled = true)
  @StreamingAttachment(parseEagerly=true, memoryThreshold=1000000L)
  public class MyWs{

  private static final Logger log = Logger
  .getLogger(MyWs.class);

  @WebMethod
  public void setFile(String fileName, @XmlMimeType(“application/octet-stream”) DataHandler cvAttach) {

  ContextBuilder.sendToIntegrationModule(
  “vm:integracja/refa/setJobApplication”, message);
  }

  }

  Wygenerowany WSDL:

  Nie wiem czy to nie zbyt wiele ale tak myślę – czy może ktoś komu odało się zrobić przesyłanie z użyciem MTOM mógłby spr. użyć powyższej klasy?
  Jakieś podpowiedzi?
  Muszę używać axis1.1.

 6. zerdo says:

  Ponownie wygenerowany WSDL:

 7. zerdo says:

  wsdl:definitions name=”MyWsService” targetNamespace=”http://ws.mydomain.pl/”>

  </wsdl:definitions

 8. zerdo says:

  Niestety nie mogę wkleić wsdl-a w org. postaci.
  Przesyłam WSDL z wyciętymi ”
  wsdl:types>
  xsd:schema attributeFormDefault=”unqualified” elementFormDefault=”unqualified” targetNamespace=”http://ws.mydomain.pl/”>
  xsd:element name=”setFile” type=”tns:setFile”/>
  xsd:complexType name=”setFile”>
  xsd:sequence>
  xsd:element minOccurs=”0″ name=”arg0″ type=”xsd:string”/>
  xsd:element expectedContentTypes=”application/octet-stream” minOccurs=”0″ name=”arg1″ type=”xsd:base64Binary”/>
  /xsd:sequence>
  /xsd:complexType>
  xsd:element name=”setFileResponse” type=”tns:setFileResponse”/>
  xsd:complexType name=”setFileResponse”>
  xsd:sequence/>
  /xsd:complexType>
  /xsd:schema>
  /wsdl:types>
  wsdl:message name=”setFile”>
  wsdl:part element=”tns:setFile” name=”parameters”>
  /wsdl:part>
  /wsdl:message>
  wsdl:message name=”setFileResponse”>
  wsdl:part element=”tns:setFileResponse” name=”parameters”>
  /wsdl:part>
  /wsdl:message>
  wsdl:portType name=”MyWsServiceService”>
  wsdl:operation name=”setFile”>
  wsdl:input message=”tns:setFile” name=”setFile”>
  /wsdl:input>
  wsdl:output message=”tns:setFileResponse” name=”setFileResponse”>
  /wsdl:output>
  /wsdl:operation>
  /wsdl:portType>
  wsdl:binding name=”MyWsServiceSoapBinding” type=”tns:MyWsServiceService”>
  soap:binding style=”document” transport=”http://schemas.xmlsoap.org/soap/http”/>
  wsdl:operation name=”setFile”>
  soap:operation soapAction=”” style=”document”/>
  wsdl:input name=”setFile”>
  soap:body use=”literal”/>
  /wsdl:input>
  wsdl:output name=”setFileResponse”>
  soap:body use=”literal”/>
  /wsdl:output>
  /wsdl:operation>
  /wsdl:binding>
  wsdl:service name=”MyWsService”>
  wsdl:port binding=”tns:MyWsServiceSoapBinding” name=”MyWsServiceServicePort”>
  soap:address location=”http://localhost:8180/integracjaws/MyWsServiceService”/>
  /wsdl:port>
  /wsdl:service>
  /wsdl:definitions>

  Zastanwaiam się czy jest to już problem z wygenerowanym WSDL-em czy może z samym generowaniem klienta.

 9. zerdo says:

  Wygenerowałęm klienta z użyciem: jaxws-maven-plugin
  Widzę że w tym przypadku DataHandler został zmieniony na byte[].

  Zastanwaiam się czy to nie jest problem z samym generowaniem WSDL.
  Aplikację osadzam na jboss6.
  W web.xml mam wpis:
  servlet>
  servlet-name>MyWs
  servlet-class>pl.mydomain.ws.SabaDmzWebService
  /servlet>
  servlet-mapping>
  servlet-name>MyWs
  url-pattern>/MyWs
  /servlet-mapping>

 10. zerdo says:

  Przepraszam miało być:
  servlet>
  servlet-name>MyWs
  servlet-class>pl.mydomain.ws.MyWs
  /servlet>
  servlet-mapping>
  servlet-name>MyWs
  url-pattern>/MyWs
  /servlet-mapping>

 11. zerdo says:

  Sprawdziłęm zachowanie dla zamieszczonego przez Pana serwisu: FileService
  Sytuacja jest identyczna jak dla mojego serwisu.
  JEdyna modyfikacja jakiej dokonałęm to usunięcie ‘Stateles’. Wpis w web.xml, osadzenie na jboss6 i wygenerowanie klienta za pomocą ‘jaxws-maven-plugin’ – również mam byte[] zamiast DataHandler.
  Może należy coś zmieniać na serwerze?

 12. zerdo says:

  Witam,
  Znalazłęm przyczynę – jednak nie wiem jeszcze czy da się i jak to rozwiązać.
  NA defaultowym jboss6 działa poprawnie, ja natomiast mam dostarczony przez klienta jboss6 ale w zmodyfikowanej postaci. Wygląda na to że coś jest na nim pozmieniane – jednak nie mam pojęcia co.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: