JBoss AS 7 – Remote JMS queue

Today I’d like to post a quick, laconic, and hopefully 100% correct sample of remote JMS queue utilization in JBoss 7 AS. Diagram posted below shows the target environment where one application server instance hosts JMS queue, and the other one acts as message producer and consumer.

Remote JMS Environment

JBoss2 (queue owner) configuration:

<hornetq-server>
  <security-domain>hornetq-security-domain</security-domain>
  ...
  <jms-destinations>
   <jms-queue name="RemoteQueue1">
     <entry name="queue/RemoteQueue1"/>
     <entry name="java:jboss/exported/jms/queue/RemoteQueue1"/>
   </jms-queue>
  </jms-destinations>
</hornetq-server>
...
<security-domains>
  ...
  <security-domain name="hornetq-security-domain" cache-type="default">
   <authentication>
     <login-module code="UsersRoles" flag="required">
      <module-option name="usersProperties" value="/opt/jboss3/standalone/configuration/jms-users.properties"/>
      <module-option name="rolesProperties" value="/opt/jboss3/standalone/configuration/jms-roles.properties"/>
     </login-module>
    </authentication>
  </security-domain>
</security-domains>
[jboss@jmsenv Desktop]$ cat /opt/jboss3/standalone/configuration/jms-users.properties
jmsuser=jmspassword
[jboss@jmsenv Desktop]$ cat /opt/jboss3/standalone/configuration/jms-roles.properties
jmsuser=guest

The security related entries are not required if you decide to assign unauthorized users to “guest” group (which is by default allowed to send and receive messages). This can be achieved by adding <module-option name="unauthenticatedIdentity" value="guest"/> to login module configuration.

JBoss1 (queue user) configuration:

<hornetq-server>
  ...
  <connectors>
   <connector name="remote-jms-nonmgmt">
     <factory-class>org.hornetq.core.remoting.impl.netty.NettyConnectorFactory</factory-class>
     <param key="host" value="192.168.117.159"/>
     <param key="port" value="5445"/>
   </connector>
   <netty-connector name="remote-jms-mgmt" socket-binding="remote-jms-binding"/>
  </connectors>
  <jms-connection-factories>
   ...
   <connection-factory name="ConnectionFactory1NonMgmt">
     <connectors>
      <connector-ref connector-name="remote-jms-nonmgmt"/>
     </connectors>
     <entries>
      <entry name="java:/ConnectionFactory1NonMgmt"/>
     </entries>
   </connection-factory>
   <pooled-connection-factory name="ConnectionFactory1Mgmt">
     <user>jmsuser</user>
     <password>jmspassword</password>
     <connectors>
      <connector-ref connector-name="remote-jms-mgmt"/>
     </connectors>
     <entries>
      <entry name="java:/ConnectionFactory1Mgmt"/>
     </entries>
   </pooled-connection-factory>
  </jms-connection-factories>
</hornetq-server>
...
<socket-binding-group name="full-ha-sockets" default-interface="public">
  ...
  <outbound-socket-binding name="remote-jms-binding">
   <remote-destination host="192.168.117.159" port="5445"/>
  </outbound-socket-binding>
</socket-binding-group>

Producer code:

@Resource(mappedName = "java:/ConnectionFactory1Mgmt")
private ConnectionFactory connectionFactory;

public void sendMessage(String text) {
  Connection connection = connectionFactory.createConnection();
  Session session = connection.createSession( false, Session.AUTO_ACKNOWLEDGE );
  Queue queue = session.createQueue( "RemoteQueue1" );
  MessageProducer producer = session.createProducer( queue );
  connection.start();
  TextMessage message = session.createTextMessage();
  message.setText( text );
  producer.send( message );
  session.close();
  connection.close();
}

Message-Driven Bean consumer code:

import org.jboss.ejb3.annotation.ResourceAdapter;

@ResourceAdapter("ConnectionFactory1Mgmt")
@MessageDriven(
  name="ConsumerMdb",
  activationConfig = {
   @ActivationConfigProperty(propertyName="destinationType", propertyValue="javax.jms.Queue"),
   @ActivationConfigProperty(propertyName="destination", propertyValue="queue/RemoteQueue1")
})
public class ConsumerMdb implements MessageListener {
  ...
}

Here you might need to import org.jboss.ejb3:jboss-ejb3-ext-api:2.0.0 library into you project, but don’t forget to mark it as provided by the runtime environment.

Manually consuming messages from EJB (inside container):

InitialContext context = new InitialContext();
ConnectionFactory connectionFactory = (ConnectionFactory) context.lookup( "ConnectionFactory1NonMgmt" );
Connection connection = connectionFactory.createConnection( "jmsuser", "jmspassword" );
Session session = connection.createSession( false, Session.AUTO_ACKNOWLEDGE );
Queue queue = session.createQueue( "RemoteQueue1" );
MessageConsumer consumer = session.createConsumer( queue );
connection.start();
Message message = consumer.receive();

General notes:

 1. Use <pooled-connection-factory> for MDBs and message producers deployed inside container.
 2. Use <connection-factory> for non-managed producers and consumers (including the remote once).

Reading:

 1. JBoss forum thread: https://community.jboss.org/message/722711.
 2. Justin Bertram explaining my doubts (thanks!): https://community.jboss.org/message/780778.
Advertisements

Spring JMS

JMS – technologia, którą ugryzłem podczas przygotowań do SCBCD, lecz później odeszła w niepamięć. Na szkoleniu “Developing Architectures for Enterprise Java Applications” wspominano o niej namiętnie w ramach zagadnień integracji systemów B2B. Stąd ten post i wewnętrzna konieczność poznania Spring JMS. Zaprezentuję jak za pomocą framework’u Spring wstawiać i pobierać wiadomości z kolejki serwera aplikacyjnego JBoss 5.1.0. GA z poziomu “grubego” klienta. W dalszej części artykułu poruszę także zagadnienie “współdzielenia” transakcji między systemami JMS i bazami danych RDBMS.

Tworzenie kolejki na serwerze JBoss

Przejdź do katalogu $JBOSS_HOME/server/default/deploy/, a następnie wyedytuj nowy plik o nazwie hrjob-destination-service.xml. Jego finalną zawartość prezentuje poniższy listing.

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<server>
 <mbean code="org.jboss.jms.server.destination.QueueService"
     name="jboss.messaging.destination:service=Queue,name=HrJobQueue"
     xmbean-dd="xmdesc/Queue-xmbean.xml">
  <depends optional-attribute-name="ServerPeer">jboss.messaging:service=ServerPeer</depends>
  <depends>jboss.messaging:service=PostOffice</depends>
 </mbean>
</server>

Tym samym wykorzystaliśmy funkcję Hot Deploy’u serwisów JBoss (dokumentacja). Mam nadzieję, że wszystko poszło pomyślnie. Jeśli nie, tzn. nie widzicie nowej kolejki w panelu administracyjnym, wymagany jest restart serwera.

Wstawianie wiadomości do kolejki

Referencję do obiektu kolejki HrJobQueue pobierzemy z kontenera JNDI serwera JBoss. W tym celu posłużymy się Spring’owym JndiTemplate.

<bean id="jndiTemplate" class="org.springframework.jndi.JndiTemplate">
 <property name="environment">
  <props>
   <prop key="java.naming.factory.initial">org.jnp.interfaces.NamingContextFactory</prop>
   <prop key="java.naming.provider.url">jnp://localhost:1099</prop>
   <prop key="java.naming.factory.url.pkgs">org.jboss.naming:org.jnp.interfaces</prop>
  </props>
 </property>
</bean>

Powyższa konfiguracja może różnić się dla poszczególnych serwerów aplikacyjnych. Następnie zdefiniujemy ziarna symbolizujące ConnectionFactory oraz JmsTemplate.

<bean id="jmsConnectionFactory" class="org.springframework.jndi.JndiObjectFactoryBean">
 <property name="jndiTemplate" ref="jndiTemplate"/>
 <property name="jndiName" value="ConnectionFactory"/>
</bean>
<bean id="jmsTemplate" class="org.springframework.jms.core.JmsTemplate">
 <property name="connectionFactory" ref="jmsConnectionFactory"/>
 <property name="receiveTimeout" value="100"/>
 <property name="defaultDestination" ref="defaultDestination"/>
 <property name="messageConverter" ref="oxmMessageConverter"/>
</bean>

Na wzór postu Gordon’a Dickens’a (http://gordondickens.com/wordpress/2011/02/07/sending-beans-as-xml-with-jmstemplate), wiadomości przesyłać będę w postaci XML’owej. Podejście to uniezależnia pod względem architektury innych użytkowników kolejki. Przed wysłaniem, obiekt POJO języka Java zostanie zserializowany do formatu XML za pomocą standardu JAXB. Przy odbiorze nastąpi automatyczna deserializacja. Parametr receiveTimeout JmsTemplate’a określa maksymalny czas oczekiwania na wiadomość podczas korzystania z metod typu JmsTemplate.receiveAndConvert(). Podejście to omówię szerzej w sekcji dotyczącej odbioru komunikatu. defaultDestination to kolejny bean pobrany ze zdalnego serwisu JNDI prezentujący domyślną lokację docelową – kolejkę HrJobQueue.

<bean name="defaultDestination" class="org.springframework.jndi.JndiObjectFactoryBean">
 <property name="jndiTemplate" ref="jndiTemplate"/>
 <property name="jndiName" value="queue/HrJobQueue"/>
</bean>

messageConverter odpowiada za serializację i deserializację wiadomości. W naszym przypadku całość implementacji sprowadza się do stworzenia klasy POJO z adnotacjami JAXB oraz niewielką konfiguracją Spring’ową.

@XmlRootElement(name = "payload")
@XmlAccessorType(XmlAccessType.FIELD)
@XmlType(name= "PayloadClass", propOrder={"firstName", "lastName"})
public class PayloadClass implements Serializable {
  @XmlElement(required=true, nillable=false)
  private String firstName = null;

  @XmlElement(required=true, nillable=false)
  private String lastName = null;

  /* Getters & Setters */
  ...
}
<oxm:jaxb2-marshaller id="marshaller">
 <oxm:class-to-be-bound name="edu.lantoniak.spring.jms.pojo.PayloadClass"/>
</oxm:jaxb2-marshaller>
<bean id="oxmMessageConverter"
   class="org.springframework.jms.support.converter.MarshallingMessageConverter">
 <property name="marshaller" ref="marshaller"/>
 <property name="unmarshaller" ref="marshaller"/>
</bean>

Serwis wysyłający wiadomość prezentuje się bardzo prosto (patrz niżej). Za wstrzyknięcie odpowiedniej referencji do jmsTemplate odpowiada Spring.

public class JMSSender {
  private JmsTemplate jmsTemplate = null;

  public void sendObjectMessage() {
   PayloadClass payload = new PayloadClass();
   payload.setFirstName("Lukasz");
   payload.setLastName("Antoniak");
   jmsTemplate.convertAndSend(payload);
  }

  public void setJmsTemplate(JmsTemplate jmsTemplate) {
   this.jmsTemplate = jmsTemplate;
  }

  public JmsTemplate getJmsTemplate() {
   return jmsTemplate;
  }
}

Pobieranie wiadomości z kolejki

Spring JMS umożliwia pobranie wiadomości z kolejki na dwa główne sposoby. Pierwszy polega na wywołaniu funkcji JmsTemplate.receiveXXX(). Metoda ta oczekuje maksymalnie receiveTimeout milisekund. Jeśli w zadanym czasie wiadomość nie nadejdzie – zwraca null. JmsTemplate.receiveAndConvert() automatycznie konwertuje komunikat wykorzystując wpięty w JmsTemplate messageConverter. Fragment kodu źródłowego zamieściłem poniżej.

PayloadClass payload = (PayloadClass) jmsSender.getJmsTemplate().receiveAndConvert();
if (payload != null) {
  System.out.println("First Name: " + payload.getFirstName());
  System.out.println("Last Name: " + payload.getLastName());
}

Drugi sposób pobierania wiadomości polega na implementacji interfejsu MessageListener (zupełnie jak MDB). Klasa implementująca musi zostać wpięta w Spring’owy komponent DefaultMessageListenerContainer (czytaj dokumentację i JavaDoc!). Niezbędną konfigurację przedstawia kolejny listing.

<bean id="messageListener" class="edu.lantoniak.spring.jms.services.JMSReceiver">
 <property name="messageConverter" ref="oxmMessageConverter"/>
</bean>
<bean id="jmsContainer" class="org.springframework.jms.listener.DefaultMessageListenerContainer">
 <property name="connectionFactory" ref="jmsConnectionFactory"/>
 <property name="destination" ref="defaultDestination"/>
 <property name="messageListener" ref="messageListener"/>
</bean>

Nie widziałem żeby Spring udostępniał abstrakcyjną klasę implementującą MessageListener zapewniającą automatyczną konwersję wiadomości. Stąd konieczność wstrzyknięcia obiektu oxmMessageConverter. Poniżej zamieszczam kompletny kod źródłowy listener’a.

public class JMSReceiver implements MessageListener {
  private MessageConverter messageConverter = null;

  public void onMessage(Message message) {
   if (message instanceof BytesMessage) {
     try {
      PayloadClass payload = (PayloadClass) messageConverter.fromMessage(message);
      System.out.println("First Name: " + payload.getFirstName());
      System.out.println("Last Name: " + payload.getLastName());
     } catch (JMSException e) {
      throw new RuntimeException(e);
     }
   } else {
     throw new IllegalArgumentException("Message must be of type BytesMessage.");
   }
  }

  public void setMessageConverter(MessageConverter messageConverter) {
   this.messageConverter = messageConverter;
  }
}

Prezentowany MessageListener zostanie uruchomiony (zacznie nasłuchiwać na kolejce) od razu po starcie kontenera Spring. W celu jego tymczasowego wyłączenia, podczas zabaw własnych z aplikacją, należy wykomentować deklarację bean’a jmsContainer. Istnieje ponadto możliwość zniszczenia wspomnianego bean’a w dowolnym momencie.

DefaultMessageListenerContainer jmsContainer = (DefaultMessageListenerContainer) ctx.getBean("jmsContainer");
jmsContainer.destroy();

Warto wykonać ową metodę podczas sekwencji kończącej działanie aplikacji. Dzięki temu listener elegancko zajmknie połączenie JMS. W przeciwnym wypadku JBoss po jakimś czasie zgłosi w logach, iż istnieje problem z komunikacją z określonym klientem JMS i nastąpi jego wyrejestrowanie.

Transakcyjność, czyli JMS i RDBMS

W aplikacjach enterprise rzadko kiedy wykorzystuje się samą technologię JMS. Najczęściej współistnieje ona z bazą danych, gdzie informacje przekazane w komunikatach są przechowywane. Jeśli niepowodzeniem zakończy się rozlokowanie danych w schemacie RDBMS, to ferelna wiadomość nie powinna zniknąć z kolejki. Być może problem stanowi jedynie ilość wolnego miejsca w przestrzeni tabel, a ta zostanie niebawem rozszerzona. Obsługa transakcji w Spring Framework została dokładnie opisana w dokumentacji (http://static.springsource.org/spring/docs/2.5.x/reference/jms.html) i każdy powinien się z nią zapoznać. Ogromne znaczenie ma fakt łączenia się do kolejki z wewnątrz kontenera Java EE lub ze zdalnego klienta. W naszym przypadku (zdalny klient) należy ustawić parametr sessionTransacted obiektu JmsTemplate na true. Operacja ta spowoduje wysłanie bądź nie wiadomości w zależności od Spring’owego zarządcy transakcji. Konfiguracja przedstawia się następująco.

<bean id="jmsTemplate" class="org.springframework.jms.core.JmsTemplate">
 <property name="connectionFactory" ref="jmsConnectionFactory"/>
 <property name="receiveTimeout" value="100"/>
 <property name="defaultDestination" ref="defaultDestination"/>
 <property name="messageConverter" ref="oxmMessageConverter"/>
 <property name="sessionTransacted" value="true"/>
</bean>
<tx:annotation-driven transaction-manager="transactionManager"/>
<bean id="transactionManager"
   class="org.springframework.orm.hibernate3.HibernateTransactionManager">
 <property name="sessionFactory" ref="hibernateSessionFactory"/>
</bean>

Założyłem, iż posiadamy gotową fabrykę sesji Hibernate. Po Internecie krążą stosy materiałów na temat integracji Spring z Hibernate (słowa kluczowe: HibernateDaoSupport, HibernateTemplate) oraz obsłudze transakcji przez Spring (http://slawekturowicz.blogspot.com/2011/01/transakcyjnosc-w-springu.html). Na łamach niniejszego artykułu nie zamierzam skupiać się na owych zagadnieniach. Spójrzmy na poniższy serwis wstawiający komunikat do kolejki JMS, a następnie rekord do bazy danych.

<bean id="jmsAndJdbcService" class="edu.lantoniak.spring.jms.services.JmsAndJdbcServiceImpl">
 <property name="jmsTemplate" ref="jmsTemplate"/>
 <property name="sessionFactory" ref="hibernateSessionFactory"/>
</bean>
public class JmsAndJdbcServiceImpl extends HibernateDaoSupport implements JmsAndJdbcService {
  private JmsTemplate jmsTemplate = null;

  @Transactional
  public void insertJmsMessageAndGenerateDatabaseFault() {
   jmsTemplate.send(new MessageCreator() {
     public Message createMessage(Session session) throws JMSException {
      return session.createTextMessage("This message shall not be seen.");
     }
   });

   /* Try to persist a JOB record that will cause unique key constraint violation. */
   JobEntity job = new JobEntity();
   job.setJobId("AD_PRES");
   job.setJobTitle("President");
   getHibernateTemplate().persist(job);
  }

  public void setJmsTemplate(JmsTemplate jmsTemplate) {
   this.jmsTemplate = jmsTemplate;
  }
}

Jeśli proces utrwalania obiektu typu JobEntity nie powiedzie się, całość operacji insertJmsMessageAndGenerateDatabaseFault zakończy się niepowodzeniem (komunikat JMS nie zostanie wysłany). W listingu powyżej staram się wstawić stanowisko o istniejącym wcześniej identyfikatorze (domyślny schemat HR bazy danych Oracle).

Transakcyjne odbieranie komunikatów JMS okazuje się równie przyjemne (czyt. proste) :). Wspomnianego wcześniej zarządce transakcji wpinamy do obiektu jmsContainer. Taka obsługa transakcji poprawna jest dla grubego klienta, gdzie transakcją zarządza Spring, a nie kontener Java EE (podrozdział “19.4.5. Processing messages within transactions” dokumentacji)! W innym przypadku manager’em transakcji powinien zostać obiekt typu JtaTransactionManager.

<bean id="jmsContainer" class="org.springframework.jms.listener.DefaultMessageListenerContainer">
 <property name="connectionFactory" ref="jmsConnectionFactory"/>
 <property name="destination" ref="defaultDestination"/>
 <property name="messageListener" ref="messageListener"/>
 <property name="transactionManager" ref="transactionManager"/>
</bean>

Zmodyfikowana klasa JMSReceiver wygląda następująco.

public class JMSReceiver extends HibernateDaoSupport implements MessageListener {
  private MessageConverter messageConverter = null;

  @Transactional
  public void onMessage(Message message) {
   JobEntity job = new JobEntity();
   job.setJobId("New");
   job.setJobTitle("New Title");
   getHibernateTemplate().persist(job);

   if (message instanceof BytesMessage) {
     try {
      PayloadClass payload = (PayloadClass) messageConverter.fromMessage(message);
      System.out.println("First Name: " + payload.getFirstName());
      System.out.println("Last Name: " + payload.getLastName());
     } catch (JMSException e) {
      throw new RuntimeException(e);
     }
   } else {
     throw new IllegalArgumentException("Message must be of type BytesMessage.");
   }
  }

  public void setMessageConverter(MessageConverter messageConverter) {
   this.messageConverter = messageConverter;
  }
}
<bean id="messageListener" class="edu.lantoniak.spring.jms.services.JMSReceiver">
 <property name="messageConverter" ref="oxmMessageConverter"/>
 <property name="sessionFactory" ref="hibernateSessionFactory"/>
</bean>

Jeśli utrwalenie obiektu JobEntity zakończy się niepowodzeniem, przetwarzany komunikat zostanie zwrócony do kolejki.

Komunikacja spoza kontenera J2EE

Gruntownie przemyślana architektura aplikacji typu enterprise narzuca sztywne ograniczenia na korzystanie z zasobów współdzielonych. Powodów należy doszukiwać się oczywiście w aspektach wydajności. Co by się stało gdyby każda aplikacja grubego klienta używała dowolnej ilości połączeń do zdalnej bazy danych? Katastrofa. Aby zapewnić wykorzystanie tylko jednego połączenia JMS (przez producenta i konsumenta) zastosować należy klasę SingleConnectionFactory opakowującą standardową fabrykę połączeń.

<bean id="jmsSingleConnectionFactory"
   class="org.springframework.jms.connection.SingleConnectionFactory">
 <property name="targetConnectionFactory" ref="jmsConnectionFactory"/>
 <property name="reconnectOnException" value="true"/>
</bean>

Zamiast jmsConnectionFactory do jmsTemplate i jmsContainer wpinamy jmsSingleConnectionFactory.

JMS i WebLogic

Serwer aplikacyjny WebLogic udostępnia spory wachlarz rozszerzeń technologii JMS. Za przykład posłuży mi funkcja Unit of Order (UOO) zapewniająca chronologiczną kolejność przychodzących komunikatów. Polecam odwiedzenie WebLogic YouTube Channel (http://www.youtube.com/oracleweblogic) oraz zabawę z przykładami z projektu wls-1034-examples (https://www.samplecode.oracle.com/sf/projects/wls-1034-examples).

Na koniec zamieszczam oczywiście kompletną wersję przykładowego projektu mojego autorstwa (tutaj). Długie godziny męczyłem się z dopasowaniem poszczególnych bibliotek zależnych (głównie JMS i JNDI) do JBoss 5.1.0 GA, więc zachęcam do pobrania źródeł.

<bean id=”jndiTemplate” class=”org.springframework.jndi.JndiTemplate”>
<property name=”environment”>
<props>
<prop key=”java.naming.factory.initial”>org.jnp.interfaces.NamingContextFactory</prop>
<prop key=”java.naming.provider.url”>jnp://localhost:1099</prop>
<prop key=”java.naming.factory.url.pkgs”>org.jboss.naming:org.jnp.interfaces</prop>
</props>
</property>
</bean>

JBoss Maven Plugin

Ostatnio na stronie administracyjnej blog’a przeglądałem, czego ludzie szukają trafiając na moją witrynę. Często pojawiało się hasło “jboss maven plugin”. Ale przecież ja o nim tylko wspomniałem… Indexer Google’a działa wyśmienicie. Przydałoby się jednak napisać coś więcej o tak często wyszukiwanym przez społeczność narzędziu. Jako punkt początkowy przyjmę aplikację stworzoną na końcu post’a EJB3 i Spring.

Dokumentacja jboss-maven-plugin (http://mojo.codehaus.org/jboss-maven-plugin) napisana została bardzo treściwie i zrozumiale. Sam naciąłem się jednak na kilka aspektów w niej nie poruszonych. Konfigurację plugin’u umieściłem w pliku pom.xml projektu EAR. Przedstawia się ona następująco:

<plugin>
 <groupId>org.codehaus.mojo</groupId>
 <artifactId>jboss-maven-plugin</artifactId>
 <version>1.4.1</version>
 <configuration>
  <jbossHome>D:\Praca\Certificates\Sun\SCBCD\Tutorial\jboss-5.1.0.GA</jbossHome>
  <serverName>default</serverName>
  <hostName>localhost</hostName>
  <port>8080</port>
  <fileNames>
   <fileName>${basedir}\target\ear-1.0.ear</fileName>
  </fileNames>
 </configuration>
</plugin>

Uwagę należy zwrócić na wartość parametru fileName, gdyż dodałem tam referencję do katalogu głównego, w którym znajduje się plik pom.xml${basedir}. W przeciwnym razie otrzymywałem w logach serwera JBoss poniższy wyjątek:

08:28:45,875 WARN  [MainDeployer] Failed to deploy: file:/D:/Praca/Certificates/Sun/SCBCD/Tutorial/jboss-5.1.0.GA/bin/target/ear-1.0.ear
java.io.FileNotFoundException: ear-1.0.ear doesn't exist. (rootURI: file:/D:/Praca/Certificates/Sun/SCBCD/Tutorial/jboss-5.1.0.GA/bin/target/ear-1.0.ear, file: D:\Praca\Certificates\Sun\SCBCD\Tutorial\jboss-5.1.0.GA\bin\target\ear-1.0.ear)

Na konsoli zaś:

[INFO] Mojo error occurred: Server returned HTTP response code: 500 for URL: http://localhost:8080/jmx-console/HtmlAdaptor?action=invokeOpByName&name=jboss.system:service%3DMainDeployer&methodName=deploy&argType=java.net.URL&arg0=target%5Cear-1.0.ear

W celu zastosowania goal’i jboss:start i jboss:stop wymagane jest określenie zmiennej jbossHome. Na tak skonfigurowanym środowisku, bez problemu wykonać można z katalogu ear polecenia:

mvn clean package
mvn jboss:start
mvn jboss:deploy
mvn jboss:redeploy
mvn jboss:undeploy
mvn jboss:stop

Polecam głębsze zapoznanie się z dokumentacją i zabawę opcją hard-deploy.

JBoss 5 – przeglądanie JNDI

Podczas ostatnich ćwiczeniach z EJB na JBoss 5 pogubiłem się trochę w nazwach, pod którymi deploy’owane są poszczególne komponenty. Chwila google’ania i wpadło mi w ręce narzędzie JNDI Browser (http://www.ejtools.org). Wydało się ono bardzo użyteczne ze względu na liczbę obsługiwanych serwerów aplikacyjnych (między innymi WebLogic w wersji 7.x). Niestety pomimo zapoznania się z plikiem README, nie udało mi się połączyć do kontenera JNDI na JBoss 5. Przypuszczając, że JBoss posiada wbudowane narzędzie udostępniające podgląd zawartości JNDI, zacząłem dalej przeglądać Google. Wynik, a zarazem najlepsze rozwiązanie ze względu na brak konieczności instalacji dodatkowego oprogramowania, przedstawia się następująco:

 1. Po uruchomieniu serwera wejść na stronę: http://localhost:8080/jmx-console/.
 2. Wybrać: service=JNDIView.
 3. Kliknąć Invoke przy operacji list.

W pierwszej kolejności prezentowane są “prywatne” kontenery ENC poszczególnych komponentów. Korzystając z  sekcji Global JNDI Namespace, sprawdzić można poprawność odwoływania się z zewnątrz do ziaren zdeploy’owanych na serwerze EJB. Przykładowy wpis:

+- HelloWSImpl (class: org.jnp.interfaces.NamingContext)
|   +- remote (class: Proxy for: edu.lantoniak.ws.HelloWSRemote)
|   +- remote-edu.lantoniak.ws.HelloWSRemote (class: Proxy for: edu.lantoniak.ws.HelloWSRemote)