JAX-WS i WS-Addressing

Standard WS-Addressing wykorzystuje się powszechnie w przypadku asynchronicznej komunikacji między dwoma Web Service’ami. Nadawca wiadomości określa w nagłówku komunikatu SOAP docelowy adres (endpoint), na który dostarczyć należy odpowiedź po ukończeniu długotrwałego przetwarzania. Standard JAX-WS wspiera WS-Addressing co pokrótce zaprezentuję w niniejszym tutorial’u.

Kod źródłowy asynchronicznego serwisu zamieściłem poniżej. Listingi zawierają wszystkie instrukcje typu import, ponieważ większość z wykorzystywanych klas znajduje się zarówno w pakiecie com.sun.xml.internal.ws.api, jak i com.sun.xml.ws.api. Odwoływanie się do niewłaściwej klasy skutkuje pojawieniem się stosownego komunikatu o błędzie podczas deploy’mentu. Przykładowa aplikacja zostanie uruchomiona na serwerze aplikacyjnym WebLogic 10.3.5.

import javax.jws.Oneway;
import javax.jws.WebService;
import javax.jws.soap.SOAPBinding;

@WebService(serviceName = "svSampleService",
      targetNamespace = "http://lantoniak.edu/wsaddressing/service",
      portName = "prSampleService")
@SOAPBinding(style=SOAPBinding.Style.DOCUMENT, parameterStyle=SOAPBinding.ParameterStyle.BARE)
public interface SampleService {
  @Oneway
  public void initiateAccountCreation(Client client);
}
import com.sun.xml.ws.api.SOAPVersion;
import com.sun.xml.ws.api.addressing.AddressingVersion;
import com.sun.xml.ws.api.addressing.OneWayFeature;
import com.sun.xml.ws.api.addressing.WSEndpointReference;
import com.sun.xml.ws.api.message.HeaderList;
import com.sun.xml.ws.api.message.Headers;
import com.sun.xml.ws.developer.JAXWSProperties;
import com.sun.xml.ws.developer.WSBindingProvider;
import edu.lantoniak.wsaddressing.Account;
import edu.lantoniak.wsaddressing.Client;
import edu.lantoniak.wsaddressing.SampleCallback;
import edu.lantoniak.wsaddressing.SampleService;
import org.apache.log4j.Logger;

import javax.annotation.Resource;
import javax.ejb.Stateless;
import javax.jws.WebService;
import javax.xml.namespace.QName;
import javax.xml.ws.BindingProvider;
import javax.xml.ws.Service;
import javax.xml.ws.WebServiceContext;
import javax.xml.ws.WebServiceException;
import javax.xml.ws.soap.Addressing;
import java.net.URL;

@Stateless
@WebService(endpointInterface="edu.lantoniak.wsaddressing.SampleService",
      serviceName = "svSampleService",
      targetNamespace = "http://lantoniak.edu/wsaddressing/service",
      portName = "prSampleService")
@Addressing(enabled = true, required = true)
public class SampleServiceImpl implements SampleService {
  private static final Logger log = Logger.getLogger(SampleServiceImpl.class);

  @Resource
  private WebServiceContext context;

  @Override
  public void initiateAccountCreation(Client client) {
   // Get message details...
   HeaderList hl = (HeaderList) context.getMessageContext().get(JAXWSProperties.INBOUND_HEADER_LIST_PROPERTY);
   WSEndpointReference reference = hl.getReplyTo(AddressingVersion.W3C, SOAPVersion.SOAP_11);
   String messageId = hl.getMessageID(AddressingVersion.W3C, SOAPVersion.SOAP_11);
   String callbackAddress = reference.getAddress();
   log.info("Received message id: " + messageId);
   log.info("Received callback address: " + callbackAddress);

   // Process something...
   Account account = new Account();
   account.setType("lukasz".equalsIgnoreCase(client.getName()) ? "saving" : "standard");

   // Send response...
   try {
     Service service = Service.create(new URL(reference.getAddress() + "?WSDL"),
                     new QName("http://lantoniak.edu/wsaddressing/service", "svSampleCallback"));
     SampleCallback callbackPort = service.getPort(new QName("http://lantoniak.edu/wsaddressing/service", "prSampleCallback"),
                            SampleCallback.class, new OneWayFeature());
     WSBindingProvider bindingProvider = (WSBindingProvider) callbackPort;
     bindingProvider.setAddress(reference.getAddress());
     bindingProvider.setOutboundHeaders(Headers.create(AddressingVersion.W3C.relatesToTag, messageId));
     bindingProvider.getRequestContext().put(BindingProvider.ENDPOINT_ADDRESS_PROPERTY, reference.getAddress());

     callbackPort.reviewAccountDetails(account);
   } catch (Exception e) {
     log.error("Error while calling callback operation.", e);
     throw new WebServiceException(e);
   }
  }
}

Metoda SampleServiceImpl#initiateAccountCreation(Client) pobiera identyfikator komunikatu i docelowy endpoint, a następnie przetwarza otrzymaną wiadomość oraz kieruje odpowiedź na zadany adres (wywołuje zdalny Web Service). Poza serwisem, zaimplementować należy także sam interfejs (bądź kompletną usługę) typu callback, patrz linia 56. Główną metodę serwisu oraz callback oznaczyłem adnotacją @Oneway, aby proces konsumenta nie oczekiwał na zwrócenie wyniku.

import javax.jws.Oneway;
import javax.jws.WebService;
import javax.jws.soap.SOAPBinding;

@WebService(serviceName = "svSampleCallback",
      targetNamespace = "http://lantoniak.edu/wsaddressing/service",
      portName = "prSampleCallback")
@SOAPBinding(style=SOAPBinding.Style.DOCUMENT, parameterStyle=SOAPBinding.ParameterStyle.BARE)
public interface SampleCallback {
  @Oneway
  public void reviewAccountDetails(Account account);
}
@Stateless
@WebService(endpointInterface="edu.lantoniak.wsaddressing.SampleCallback",
      serviceName = "svSampleCallback",
      targetNamespace = "http://lantoniak.edu/wsaddressing/service",
      portName = "prSampleCallback")
public class SampleCallbackImpl implements SampleCallback {
  private static final Logger log = Logger.getLogger(SampleCallbackImpl.class);

  @Override
  public void reviewAccountDetails(Account account) {
   log.info("Received new account type " + account.getType() + ".");
  }
}

Zaimplementowaną usługę wywołałem z poziomu SoapUI. Skorzystałem przy tym z zakładki “WS-A” w celu określenia docelowego miejsca wysłania odpowiedzi. Atrybut “Replay to:” ustawiłem na adres serwisu typu callback zdeploy’owanego na serwerze aplikacyjnym (http://192.168.56.1:7001/SampleCallbackImpl/svSampleCallback). Po wysłaniu żądania SOAP, w log’ach WLS otrzymałem następujące komunikaty:

INFO SampleServiceImpl:49 - Received message id: uuid:327aa8e3-6a1e-4cc2-8c17-2c71ff92205e
INFO SampleServiceImpl:50 - Received callback address: http://192.168.56.1:7001/SampleCallbackImpl/svSampleCallback
INFO SampleCallbackImpl:23 - Received new account type saving.

Twórcy narzędzia SoapUI wyposażyli je w funkcję “Mock Service”, za pomocą której w łatwy sposób zasymulować można przykładowy serwis na podstawie kontraktu WSDL.

Wywołanie asynchronicznego serwisu z poziomu SoapUI (odpowiedź kierowana do usługi działającej na serwerze WebLogic):

Wywołanie asynchronicznego serwisu z poziomu SoapUI (odpowiedź kierowana do tzw. Mock Service):

Przykładowy komunikat SOAP wysłany przez SoapUI do WLS:

<soapenv:Envelope xmlns:soapenv="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" xmlns:ser="http://lantoniak.edu/wsaddressing/service">
  <soapenv:Header xmlns:wsa="http://www.w3.org/2005/08/addressing">
   <wsa:Action>http://lantoniak.edu/wsaddressing/service/SampleService/initiateAccountCreation</wsa:Action>
   <wsa:ReplyTo>
     <wsa:Address>http://localhost:8088/prSampleCallbackBinding</wsa:Address>
   </wsa:ReplyTo>
   <wsa:MessageID>uuid:73c98c07-a9bc-47ab-b1f5-0ae216ea8f64</wsa:MessageID>
   <wsa:To>http://192.168.56.1:7001/SampleServiceImpl/svSampleService</wsa:To>
  </soapenv:Header>
  <soapenv:Body>
   <ser:initiateAccountCreation>
     <id>1</id>
     <name>Lukasz</name>
   </ser:initiateAccountCreation>
  </soapenv:Body>
</soapenv:Envelope>

Przykładowy komunikat SOAP wysłany przez WLS do Mock Service SoapUI (zwróć uwagę na powtarzający się identyfikator wiadomości):

<S:Envelope xmlns:S="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/">
  <S:Header>
   <wsa:RelatesTo xmlns:wsa="http://www.w3.org/2005/08/addressing">uuid:73c98c07-a9bc-47ab-b1f5-0ae216ea8f64</wsa:RelatesTo>
  </S:Header>
  <S:Body>
   <ns2:reviewAccountDetails xmlns:ns2="http://lantoniak.edu/wsaddressing/service">
     <type>saving</type>
   </ns2:reviewAccountDetails>
  </S:Body>
</S:Envelope>

Kompletny kod źródłowy aplikacji znajduje się tutaj.

Advertisements

Spring JMS

JMS – technologia, którą ugryzłem podczas przygotowań do SCBCD, lecz później odeszła w niepamięć. Na szkoleniu “Developing Architectures for Enterprise Java Applications” wspominano o niej namiętnie w ramach zagadnień integracji systemów B2B. Stąd ten post i wewnętrzna konieczność poznania Spring JMS. Zaprezentuję jak za pomocą framework’u Spring wstawiać i pobierać wiadomości z kolejki serwera aplikacyjnego JBoss 5.1.0. GA z poziomu “grubego” klienta. W dalszej części artykułu poruszę także zagadnienie “współdzielenia” transakcji między systemami JMS i bazami danych RDBMS.

Tworzenie kolejki na serwerze JBoss

Przejdź do katalogu $JBOSS_HOME/server/default/deploy/, a następnie wyedytuj nowy plik o nazwie hrjob-destination-service.xml. Jego finalną zawartość prezentuje poniższy listing.

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<server>
 <mbean code="org.jboss.jms.server.destination.QueueService"
     name="jboss.messaging.destination:service=Queue,name=HrJobQueue"
     xmbean-dd="xmdesc/Queue-xmbean.xml">
  <depends optional-attribute-name="ServerPeer">jboss.messaging:service=ServerPeer</depends>
  <depends>jboss.messaging:service=PostOffice</depends>
 </mbean>
</server>

Tym samym wykorzystaliśmy funkcję Hot Deploy’u serwisów JBoss (dokumentacja). Mam nadzieję, że wszystko poszło pomyślnie. Jeśli nie, tzn. nie widzicie nowej kolejki w panelu administracyjnym, wymagany jest restart serwera.

Wstawianie wiadomości do kolejki

Referencję do obiektu kolejki HrJobQueue pobierzemy z kontenera JNDI serwera JBoss. W tym celu posłużymy się Spring’owym JndiTemplate.

<bean id="jndiTemplate" class="org.springframework.jndi.JndiTemplate">
 <property name="environment">
  <props>
   <prop key="java.naming.factory.initial">org.jnp.interfaces.NamingContextFactory</prop>
   <prop key="java.naming.provider.url">jnp://localhost:1099</prop>
   <prop key="java.naming.factory.url.pkgs">org.jboss.naming:org.jnp.interfaces</prop>
  </props>
 </property>
</bean>

Powyższa konfiguracja może różnić się dla poszczególnych serwerów aplikacyjnych. Następnie zdefiniujemy ziarna symbolizujące ConnectionFactory oraz JmsTemplate.

<bean id="jmsConnectionFactory" class="org.springframework.jndi.JndiObjectFactoryBean">
 <property name="jndiTemplate" ref="jndiTemplate"/>
 <property name="jndiName" value="ConnectionFactory"/>
</bean>
<bean id="jmsTemplate" class="org.springframework.jms.core.JmsTemplate">
 <property name="connectionFactory" ref="jmsConnectionFactory"/>
 <property name="receiveTimeout" value="100"/>
 <property name="defaultDestination" ref="defaultDestination"/>
 <property name="messageConverter" ref="oxmMessageConverter"/>
</bean>

Na wzór postu Gordon’a Dickens’a (http://gordondickens.com/wordpress/2011/02/07/sending-beans-as-xml-with-jmstemplate), wiadomości przesyłać będę w postaci XML’owej. Podejście to uniezależnia pod względem architektury innych użytkowników kolejki. Przed wysłaniem, obiekt POJO języka Java zostanie zserializowany do formatu XML za pomocą standardu JAXB. Przy odbiorze nastąpi automatyczna deserializacja. Parametr receiveTimeout JmsTemplate’a określa maksymalny czas oczekiwania na wiadomość podczas korzystania z metod typu JmsTemplate.receiveAndConvert(). Podejście to omówię szerzej w sekcji dotyczącej odbioru komunikatu. defaultDestination to kolejny bean pobrany ze zdalnego serwisu JNDI prezentujący domyślną lokację docelową – kolejkę HrJobQueue.

<bean name="defaultDestination" class="org.springframework.jndi.JndiObjectFactoryBean">
 <property name="jndiTemplate" ref="jndiTemplate"/>
 <property name="jndiName" value="queue/HrJobQueue"/>
</bean>

messageConverter odpowiada za serializację i deserializację wiadomości. W naszym przypadku całość implementacji sprowadza się do stworzenia klasy POJO z adnotacjami JAXB oraz niewielką konfiguracją Spring’ową.

@XmlRootElement(name = "payload")
@XmlAccessorType(XmlAccessType.FIELD)
@XmlType(name= "PayloadClass", propOrder={"firstName", "lastName"})
public class PayloadClass implements Serializable {
  @XmlElement(required=true, nillable=false)
  private String firstName = null;

  @XmlElement(required=true, nillable=false)
  private String lastName = null;

  /* Getters & Setters */
  ...
}
<oxm:jaxb2-marshaller id="marshaller">
 <oxm:class-to-be-bound name="edu.lantoniak.spring.jms.pojo.PayloadClass"/>
</oxm:jaxb2-marshaller>
<bean id="oxmMessageConverter"
   class="org.springframework.jms.support.converter.MarshallingMessageConverter">
 <property name="marshaller" ref="marshaller"/>
 <property name="unmarshaller" ref="marshaller"/>
</bean>

Serwis wysyłający wiadomość prezentuje się bardzo prosto (patrz niżej). Za wstrzyknięcie odpowiedniej referencji do jmsTemplate odpowiada Spring.

public class JMSSender {
  private JmsTemplate jmsTemplate = null;

  public void sendObjectMessage() {
   PayloadClass payload = new PayloadClass();
   payload.setFirstName("Lukasz");
   payload.setLastName("Antoniak");
   jmsTemplate.convertAndSend(payload);
  }

  public void setJmsTemplate(JmsTemplate jmsTemplate) {
   this.jmsTemplate = jmsTemplate;
  }

  public JmsTemplate getJmsTemplate() {
   return jmsTemplate;
  }
}

Pobieranie wiadomości z kolejki

Spring JMS umożliwia pobranie wiadomości z kolejki na dwa główne sposoby. Pierwszy polega na wywołaniu funkcji JmsTemplate.receiveXXX(). Metoda ta oczekuje maksymalnie receiveTimeout milisekund. Jeśli w zadanym czasie wiadomość nie nadejdzie – zwraca null. JmsTemplate.receiveAndConvert() automatycznie konwertuje komunikat wykorzystując wpięty w JmsTemplate messageConverter. Fragment kodu źródłowego zamieściłem poniżej.

PayloadClass payload = (PayloadClass) jmsSender.getJmsTemplate().receiveAndConvert();
if (payload != null) {
  System.out.println("First Name: " + payload.getFirstName());
  System.out.println("Last Name: " + payload.getLastName());
}

Drugi sposób pobierania wiadomości polega na implementacji interfejsu MessageListener (zupełnie jak MDB). Klasa implementująca musi zostać wpięta w Spring’owy komponent DefaultMessageListenerContainer (czytaj dokumentację i JavaDoc!). Niezbędną konfigurację przedstawia kolejny listing.

<bean id="messageListener" class="edu.lantoniak.spring.jms.services.JMSReceiver">
 <property name="messageConverter" ref="oxmMessageConverter"/>
</bean>
<bean id="jmsContainer" class="org.springframework.jms.listener.DefaultMessageListenerContainer">
 <property name="connectionFactory" ref="jmsConnectionFactory"/>
 <property name="destination" ref="defaultDestination"/>
 <property name="messageListener" ref="messageListener"/>
</bean>

Nie widziałem żeby Spring udostępniał abstrakcyjną klasę implementującą MessageListener zapewniającą automatyczną konwersję wiadomości. Stąd konieczność wstrzyknięcia obiektu oxmMessageConverter. Poniżej zamieszczam kompletny kod źródłowy listener’a.

public class JMSReceiver implements MessageListener {
  private MessageConverter messageConverter = null;

  public void onMessage(Message message) {
   if (message instanceof BytesMessage) {
     try {
      PayloadClass payload = (PayloadClass) messageConverter.fromMessage(message);
      System.out.println("First Name: " + payload.getFirstName());
      System.out.println("Last Name: " + payload.getLastName());
     } catch (JMSException e) {
      throw new RuntimeException(e);
     }
   } else {
     throw new IllegalArgumentException("Message must be of type BytesMessage.");
   }
  }

  public void setMessageConverter(MessageConverter messageConverter) {
   this.messageConverter = messageConverter;
  }
}

Prezentowany MessageListener zostanie uruchomiony (zacznie nasłuchiwać na kolejce) od razu po starcie kontenera Spring. W celu jego tymczasowego wyłączenia, podczas zabaw własnych z aplikacją, należy wykomentować deklarację bean’a jmsContainer. Istnieje ponadto możliwość zniszczenia wspomnianego bean’a w dowolnym momencie.

DefaultMessageListenerContainer jmsContainer = (DefaultMessageListenerContainer) ctx.getBean("jmsContainer");
jmsContainer.destroy();

Warto wykonać ową metodę podczas sekwencji kończącej działanie aplikacji. Dzięki temu listener elegancko zajmknie połączenie JMS. W przeciwnym wypadku JBoss po jakimś czasie zgłosi w logach, iż istnieje problem z komunikacją z określonym klientem JMS i nastąpi jego wyrejestrowanie.

Transakcyjność, czyli JMS i RDBMS

W aplikacjach enterprise rzadko kiedy wykorzystuje się samą technologię JMS. Najczęściej współistnieje ona z bazą danych, gdzie informacje przekazane w komunikatach są przechowywane. Jeśli niepowodzeniem zakończy się rozlokowanie danych w schemacie RDBMS, to ferelna wiadomość nie powinna zniknąć z kolejki. Być może problem stanowi jedynie ilość wolnego miejsca w przestrzeni tabel, a ta zostanie niebawem rozszerzona. Obsługa transakcji w Spring Framework została dokładnie opisana w dokumentacji (http://static.springsource.org/spring/docs/2.5.x/reference/jms.html) i każdy powinien się z nią zapoznać. Ogromne znaczenie ma fakt łączenia się do kolejki z wewnątrz kontenera Java EE lub ze zdalnego klienta. W naszym przypadku (zdalny klient) należy ustawić parametr sessionTransacted obiektu JmsTemplate na true. Operacja ta spowoduje wysłanie bądź nie wiadomości w zależności od Spring’owego zarządcy transakcji. Konfiguracja przedstawia się następująco.

<bean id="jmsTemplate" class="org.springframework.jms.core.JmsTemplate">
 <property name="connectionFactory" ref="jmsConnectionFactory"/>
 <property name="receiveTimeout" value="100"/>
 <property name="defaultDestination" ref="defaultDestination"/>
 <property name="messageConverter" ref="oxmMessageConverter"/>
 <property name="sessionTransacted" value="true"/>
</bean>
<tx:annotation-driven transaction-manager="transactionManager"/>
<bean id="transactionManager"
   class="org.springframework.orm.hibernate3.HibernateTransactionManager">
 <property name="sessionFactory" ref="hibernateSessionFactory"/>
</bean>

Założyłem, iż posiadamy gotową fabrykę sesji Hibernate. Po Internecie krążą stosy materiałów na temat integracji Spring z Hibernate (słowa kluczowe: HibernateDaoSupport, HibernateTemplate) oraz obsłudze transakcji przez Spring (http://slawekturowicz.blogspot.com/2011/01/transakcyjnosc-w-springu.html). Na łamach niniejszego artykułu nie zamierzam skupiać się na owych zagadnieniach. Spójrzmy na poniższy serwis wstawiający komunikat do kolejki JMS, a następnie rekord do bazy danych.

<bean id="jmsAndJdbcService" class="edu.lantoniak.spring.jms.services.JmsAndJdbcServiceImpl">
 <property name="jmsTemplate" ref="jmsTemplate"/>
 <property name="sessionFactory" ref="hibernateSessionFactory"/>
</bean>
public class JmsAndJdbcServiceImpl extends HibernateDaoSupport implements JmsAndJdbcService {
  private JmsTemplate jmsTemplate = null;

  @Transactional
  public void insertJmsMessageAndGenerateDatabaseFault() {
   jmsTemplate.send(new MessageCreator() {
     public Message createMessage(Session session) throws JMSException {
      return session.createTextMessage("This message shall not be seen.");
     }
   });

   /* Try to persist a JOB record that will cause unique key constraint violation. */
   JobEntity job = new JobEntity();
   job.setJobId("AD_PRES");
   job.setJobTitle("President");
   getHibernateTemplate().persist(job);
  }

  public void setJmsTemplate(JmsTemplate jmsTemplate) {
   this.jmsTemplate = jmsTemplate;
  }
}

Jeśli proces utrwalania obiektu typu JobEntity nie powiedzie się, całość operacji insertJmsMessageAndGenerateDatabaseFault zakończy się niepowodzeniem (komunikat JMS nie zostanie wysłany). W listingu powyżej staram się wstawić stanowisko o istniejącym wcześniej identyfikatorze (domyślny schemat HR bazy danych Oracle).

Transakcyjne odbieranie komunikatów JMS okazuje się równie przyjemne (czyt. proste) :). Wspomnianego wcześniej zarządce transakcji wpinamy do obiektu jmsContainer. Taka obsługa transakcji poprawna jest dla grubego klienta, gdzie transakcją zarządza Spring, a nie kontener Java EE (podrozdział “19.4.5. Processing messages within transactions” dokumentacji)! W innym przypadku manager’em transakcji powinien zostać obiekt typu JtaTransactionManager.

<bean id="jmsContainer" class="org.springframework.jms.listener.DefaultMessageListenerContainer">
 <property name="connectionFactory" ref="jmsConnectionFactory"/>
 <property name="destination" ref="defaultDestination"/>
 <property name="messageListener" ref="messageListener"/>
 <property name="transactionManager" ref="transactionManager"/>
</bean>

Zmodyfikowana klasa JMSReceiver wygląda następująco.

public class JMSReceiver extends HibernateDaoSupport implements MessageListener {
  private MessageConverter messageConverter = null;

  @Transactional
  public void onMessage(Message message) {
   JobEntity job = new JobEntity();
   job.setJobId("New");
   job.setJobTitle("New Title");
   getHibernateTemplate().persist(job);

   if (message instanceof BytesMessage) {
     try {
      PayloadClass payload = (PayloadClass) messageConverter.fromMessage(message);
      System.out.println("First Name: " + payload.getFirstName());
      System.out.println("Last Name: " + payload.getLastName());
     } catch (JMSException e) {
      throw new RuntimeException(e);
     }
   } else {
     throw new IllegalArgumentException("Message must be of type BytesMessage.");
   }
  }

  public void setMessageConverter(MessageConverter messageConverter) {
   this.messageConverter = messageConverter;
  }
}
<bean id="messageListener" class="edu.lantoniak.spring.jms.services.JMSReceiver">
 <property name="messageConverter" ref="oxmMessageConverter"/>
 <property name="sessionFactory" ref="hibernateSessionFactory"/>
</bean>

Jeśli utrwalenie obiektu JobEntity zakończy się niepowodzeniem, przetwarzany komunikat zostanie zwrócony do kolejki.

Komunikacja spoza kontenera J2EE

Gruntownie przemyślana architektura aplikacji typu enterprise narzuca sztywne ograniczenia na korzystanie z zasobów współdzielonych. Powodów należy doszukiwać się oczywiście w aspektach wydajności. Co by się stało gdyby każda aplikacja grubego klienta używała dowolnej ilości połączeń do zdalnej bazy danych? Katastrofa. Aby zapewnić wykorzystanie tylko jednego połączenia JMS (przez producenta i konsumenta) zastosować należy klasę SingleConnectionFactory opakowującą standardową fabrykę połączeń.

<bean id="jmsSingleConnectionFactory"
   class="org.springframework.jms.connection.SingleConnectionFactory">
 <property name="targetConnectionFactory" ref="jmsConnectionFactory"/>
 <property name="reconnectOnException" value="true"/>
</bean>

Zamiast jmsConnectionFactory do jmsTemplate i jmsContainer wpinamy jmsSingleConnectionFactory.

JMS i WebLogic

Serwer aplikacyjny WebLogic udostępnia spory wachlarz rozszerzeń technologii JMS. Za przykład posłuży mi funkcja Unit of Order (UOO) zapewniająca chronologiczną kolejność przychodzących komunikatów. Polecam odwiedzenie WebLogic YouTube Channel (http://www.youtube.com/oracleweblogic) oraz zabawę z przykładami z projektu wls-1034-examples (https://www.samplecode.oracle.com/sf/projects/wls-1034-examples).

Na koniec zamieszczam oczywiście kompletną wersję przykładowego projektu mojego autorstwa (tutaj). Długie godziny męczyłem się z dopasowaniem poszczególnych bibliotek zależnych (głównie JMS i JNDI) do JBoss 5.1.0 GA, więc zachęcam do pobrania źródeł.

<bean id=”jndiTemplate” class=”org.springframework.jndi.JndiTemplate”>
<property name=”environment”>
<props>
<prop key=”java.naming.factory.initial”>org.jnp.interfaces.NamingContextFactory</prop>
<prop key=”java.naming.provider.url”>jnp://localhost:1099</prop>
<prop key=”java.naming.factory.url.pkgs”>org.jboss.naming:org.jnp.interfaces</prop>
</props>
</property>
</bean>

Weblogic Deployment Plan

Wczoraj miałem przyjemność przygotowywać procedurę instalacyjną kolejnej wersji dewelopowanej aplikacji Java EE na serwerze WebLogic. Niestety najnowsza odsłona nie pozostaje kompatybilna wstecz (zmiana WSDL) i powinna egzystować “obok” poprzedniej. Przypadłość ta uniemożliwia wykorzystanie mechanizmu wersjonowania aplikacji udostępnianego przez serwer firmy Oracle (parametr Weblogic-Application-Version pliku MANIFEST.MF, http://eelzinga.wordpress.com/2009/08/05/weblogic-side-by-side-deployment). Instalacja EAR’a pod inną nazwą owocuje stosem wyjątków, których przyczyny są dwojakie:

 • ten sam Context Root modułu WAR.
 • identyczne Endpoint’y WebService’ów.

Zabrałem się więc za czytanie o tzw. Deployment Plan (DP). Technologia bardzo ciekawa polegająca na automatycznej zmianie konfiguracyjnych plików XML aplikacji przed jej instalacją. Tutaj przychodzi mi na myśl odwieczny spór odnośnie stosowania adnotacji, czy opisywania np. EJB w pliku ejb-jar.xml. Sam deskryptor Plan.xml zawiera dwie główne sekcje. Druga (umieszczana w dalszej części pliku) odpowiada za mapowanie modułów, określenie URI danego pliku konfiguracyjnego, oraz definicję nazw zmiennych i ścieżek XPath do nich prowadzącym. Pierwsza sekcja przypisuje konkretnym zmiennym odpowiednie wartości. Istnieje możliwość posiadania różnych Deployment Plan’ów na poszczególne środowiska (dev, test, prod). Nad samą technologią nie będę się dalej rozwodził. Podam jedynie kilka użytecznych linków, gdyż treść ich uważam za wystarczającą do “szybkiego startu”:

Przykładowy fragment pliku Plan.xml:

...
<variable-definition>
 <variable>
  <name>web-app-context-root</name>
  <value>newRoot</value>
 </variable>
</variable-definition>
...
<module-override>
 <module-name>MyWebApp.war</module-name>
 <module-type>war</module-type>
 <module-descriptor external="false">
  <root-element>weblogic-web-app</root-element>
  <uri>WEB-INF/weblogic.xml</uri>
  <variable-assignment>
   <name>web-app-context-root</name>
   <xpath>/weblogic-web-app/context-root</xpath>
   <operation>replace</operation>
  </variable-assignment>
 </module-descriptor>
</module-override>
...

Task Ant’owy wldeploy posiada parametr pozwalający wyspecyfikować plan deployment’u. Niestety z konsoli web’owej nie udało mi się tego dokonać bezpośrednio podczas instalacji. Objaśnienie znajdujące się przy polu “Upload a deployment plan (this step is optional)” jest dla mnie niezrozumiałe. Czy wie ktoś jak stworzyć archiwum DP? W pomocy serwera WebLogic znalazłem instrukcję jak zastosować DP do świeżo wgranej aplikacji z poziomu konsoli administracyjnej. Należy bowiem przejść do sekcji “Deployments”, wybrać interesującą nas aplikację poprzez zaznaczenie odpowiedniego checkbox’a, a następnie wykonać komendę “update”. Na nowym ekranie podajemy ścieżkę do Deployment Plan’u i “Finish” – parametry zostały zaktualizowane.

Poniżej zamieszczam skrypt powłoki pozwalający na szybki deploy:

set BEA_HOME=E:\Programy\Oracle\Middleware
call %BEA_HOME%\wlserver_10.3\server\bin\setWLSEnv.cmd
set PATH=%BEA_HOME%\jdk160_14_R27.6.5-32\bin
java weblogic.Deployer -adminurl http://localhost:7101 -user weblogic -password weblogic1 -deploy -name SwdStarterService -source SwdStarterService.ear -targets DefaultServer -stage -plan Plan.xml

Konkluzja moich bojów z dania 14.02.2011:

 • WebLogic nie obsługuje zmiany parametru context-root pliku META-INF/application.xml (EAR). Parametr ten należy przenieść do deskryptora weblogic.xml (WAR), gdzie możliwa jest tego modyfikacja za pomocą DP.
 • Powtórny deployment aplikacji o tej samej nazwie z poziomu konsoli administracyjnej WLS przebiega bezproblemowo – system sam prosi o podanie nowej, unikalnej nazwy.
 • Przy wyspecyfikowaniu parametru wsdlLocation adnotacji @WebService zmienna contextpath Endpoint’u Web Service (http://host:port/contextpath/serviceName) wyliczana jest na podstawie atrybutu location tag’a soap:address. Przy deploy’u drugiej, niemal identycznej aplikacji na jednym serwerze aplikacyjnym WLS, należy zmodyfikować automatycznie każdy z WSDL’i (oczywiście za pomocą DP).

Miłe wspomnienie z dnia 14.02.2011 – kłódka na moście Świętokrzyskim :).

Kłódka most Świętokrzyski 14.02.2011